Bases Legals - Promoció Pizpireto

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ EN LA PROMOCIÓ “Sorteig de dues entrades dobles per a l’Espectacle Pizpireto de David Puerto al Teatre Casal Societat la Principal de Vilafranca del Penedès”

1.- EMPRESA ORGANITZADORA DE LA PROMOCIÓ

L’EMPRESA Llach Serra & Associats S.L amb domicili social a Rambla Catalunya 95, Pral 2ª, de 08008 Barcelona i número identificatiu B66729393 organitza amb finalitats promocionals el Sorteig de dues entrades dobles per a l’Espectacle Pizpireto de David Puerto al Teatre Casal Societat la Principal de Vilafranca del Penedès (d’ara endavant, “la Promoció ”) a desenvolupar a través d’Internet al perfil d’Instagram de Llach Serra & Associats, exclusiu per a usuaris residents a Catalunya i majors d’edat d’acord amb el que s’exposa en les condicions per participar.

2.- DATA D’INICI I DATA DE FINALITZACIÓ

La Promoció començarà el dia 8 de març de 2024 a les 12:30, i acabarà el dia 13 de març de 2024 a les 12:30h.

3.- REQUISITS DE PARTICIPACIÓ I MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

És important remarcar que la participació en el Concurs suposa l’acceptació incondicional i el respecte del que es disposa en les presents Bases Legals.

Els requisits de participació són els següents:

– Podran participar aquelles persones que resideixin a Catalunya i siguin majors de 18 anys.

– Les dades personals dels participants han de ser verídiques.

– La mecànica de la Promoció consisteix en un sorteig per a guanyar dues entrades dobles per a l’Espectacle Pizpireto de David Puerto al Teatre Casal Societat la Principal de Vilafranca del Penedès

– Els premis seran: dues entrades dobles per a l’Espectacle Pizpireto de David Puerto al Teatre Casal Societat la Principal de Vilafranca del Penedès

– Els Participants podran inscriure’s tantes vegades com desitgin, sempre que ho facin mencionant usuaris diferents.

4.- CONDICIONS DE LA PROMOCIÓ i PREMIS

S’escollirà 2 guanyadors/es i 2 suplents via sorteig el dia 13 de març de 2024 a partir de les 12:30h.

La selecció dels guanyadors i suplents es farà de forma aleatòria a través de la plataforma de selecció de guanyadors online. Aquesta plataforma garanteix la transparència del resultat del sorteig i com a prova del mateix emet un certificat de validesa per a cada un dels seus sortejos.

Els/les 2 guanyador/es obtindran (cadascun/a) com a premi: dues entrades per a l’Espectacle Pizpireto de David Puerto al Teatre Casal Societat la Principal de Vilafranca del Penedès

El guanyador o guanyadora podrà contactar amb Llach Serra & Associats durant el termini de 24 hores a comptar des de la data en què s’anunciï al perfil social de la marca. En cas que en el termini estipulat no es produís tal contacte es procedirà a assignar a un altre guanyador segons resultats de suplents o declarar el sorteig desert.

La celebració del sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

5.- LIMITACIONS

Si fos evident que qualsevol dels participants no complís amb els requisits exigits en les Bases, o les dades proporcionades per a participar no fossin vàlides, la seva participació es considerarà nul·la i quedaran automàticament exclosos de la Promoció, perdent tot dret sobre els premis atorgats en virtut d’aquesta Promoció.

No podran participar en la Promoció les següents persones: (i) els treballadors per compte d’altri empleats en qualsevol de les societats i altres entitats amb personalitat jurídica vinculades a Llach Serra & Associats o al Casal La Societat Principal de Vilafranca del Penedès (ii) Qualsevol altra persona física que hagi participat directament o indirectament en l’organització d’aquest Concurs o hagi estat involucrada directament o indirectament en la seva preparació o desenvolupament (agència, proveïdors, etc.).

El premi entregat no serà transferible ni susceptible de canvis, alteracions o compensacions a petició dels Participants, no podent ser canviat per qualsevol altre producte o diners.

Llach Serra & Associats es reserva el dret, amb prèvia comunicació en forma legal, d’efectuar qualsevol canvi, suspendre o ampliar aquesta Promoció.

Correran a compte i càrrec dels/de les guanyadors/es qualsevol càrrega fiscal o tributària que l’acceptació del premi pugui suposar, així com qualsevol altra despesa derivada de la promoció que no estigui expressament assumida per Llach Serra & Associats en les presents Bases Legals.

Llach Serra & Associats es reserva, en cas d’obligada necessitat, el dret de substituir el premi per altres de similars característiques.

6.- PUBLICACIÓ DE COMENTARIS O OPINIONS

No es permetran comentaris o opinions el contingut del qual es consideri inadequat, que siguin ofensius, discriminatoris o que puguin vulnerar drets de tercers. Tampoc es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar, i a la mateixa imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

Qualsevol intent d’impedir el bon desenvolupament del Concurs sigui per intervenció humana o mitjançant un autòmat es donarà lloc a la desqualificació immediata del participant anul·lant-se la seva candidatura.

7.- FACEBOOK/INSTAGRAM (en cas de promocions a Facebook/Instagram)

La promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada en cap mode a Facebook/Instagram, per tant, els Participants alliberen a Facebook de tota responsabilitat pels eventuals danys que es derivin d’aquesta.

8.- CANVIS

Ens reservem el dret de modificar o ampliar aquestes bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui els drets dels participants en la Promoció.

9.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases legals es regiran de conformitat amb la llei espanyola. Seran competents per a resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui plantejar-se amb relació a la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.